Contacts

Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti

Satara Office
Avinash Patil - State Executive President
State Committee - - 1 Jun 2013 to 31 May 2016
Founder PresidentState Vice PresidentState Executive PresidentState Principle SecretaryState Chief Secretary
Prof. Dr. N. D. Patil (Kolhapur)
Marathwada
Principle Anivrudhd Jadhav (Latur)


Vidarbha – West

Vijay Salankar (Nagpur)


Vidarbha – East
Mahadevrav Bhuibhar (Akola)


Khandesh
Dr. Ravindranath Tongaonkar (Dondaicha, Dist. -Nandurbar)


Kokan
Dr. Pradip Patkar (Panwel)


South Maharashtra
Prof. Tara Bhawalkar (Sangli)


West Maharashtra
Ashok Dhiware (Pune)

Avinash Patil (Dhule)
Mobile : 9422790610, 8975130609
E Mail : avinashpatilmans@gmail.com
Madhav Bawge (Latur)
Mobile : 9422469564, 9404870435
E Mail : bawgemv2007@rediffmail.com


Sushila Munde (Dombiwali, Dist. – Thane)
Mobile : 9870730368, 9404870434
E Mail : sushilamunde1@gmail.com


Milind Deshmukh (Pune)
Mobile : 9850845808,Whatsapp: 8087876809
E Mail : milind.guiness@gmail.com

Marathwada
Shahaji Bhosale (Aurangabad)
Mobile: 9422212557
E Mail : shahajibhosle@gmail.com

Ramkumar Raiwadikar (Latur)
Mobile: 9890444521
E Mail : ramraiwadikar@gmail.com


Khandesh
Vinayak Savle (Shahada, Dist. – Nandurbar)
Mobile: 9403259226, 8379817899
E Mail : vinayak.savale123@gmail.com

Dr. Thakasen Gorane (Nashik)
Mobile: 9420827924, 9403551345
E Mail : trgorane@yahoo.com


West, South Maharashtra
Sanjay Bansode (Islampur, Dist. – Sangli)
Mobile: 9850899713, 9404892266
E Mail : sanjaybansode.anis@gmail.com

Prashant Potdar (Satara)
Mobile: 9421121328, 9404891072
E Mail : prashantspotdar@gmail.com

Dr. Hamid Dabholkar (Satara)
Mobile: 9823557531, 9404870438
E Mail : hamid.dabholkar@gmail.com


Konkan
Nandkishor Talashilkar (Mumbai)
Mobile: 9869170062
E Mail : ntalashilkar@gmail.com

Nitin Raut (Alibag)
Mobile: 9822010270, 7798697306, 9011055270
E Mail : nitinrautn@yahoo.com


Vidharbha
Gajendra Surkar (Wardha)
Mobile: 9822219100, 9404891722
E Mail : gsurkarwardha@gmail.com

Prof. Naresh Ambilkar (Bhandara)
Mobile : 9423112181
E Mail : nar_ambilkar@rediffmail.com

Admin:- Deepak J. Girme  State Committee Member  9271711710  email:- djg2001@gmail.com